Duik- en Caison arbeid

Werken onder overdruk vormt een bijzondere beroepsgroep in zowel de maritieme offshore industrie, de natte weg- en waterbouw maar ook bij uitvoerende overheden en in de recreatie. Deze beroepsgroep is alleen al vanwege zijn specifieke karakter een continue aandachtgebied voor de arbeidsinspectie. Niet voor niets onderkent de arbowet de gevaren van dit type arbeid met een “eigen” duikbesluit. Recente bevindingen hebben verder tot gevolg gehad dat de regelgevingen omtrent werken over overdruk aanzienlijk zijn aangescherpt. Dit houdt o.a. in dat specifieke risico-analyses moeten worden opgesteld voor werken onder overdruk en dat projectveiligheidsplannen meer dan in het verleden dienen te worden uitgewerkt. Daarnaast worden de competentie eisen van duikers aangescherpt en dienen deze aantoonbaar worden onderhouden. Cotrias is nauw betrokken bij de huidige opzet en beoordeling van veilige werkmethodieken voor duikarbeid en de certificering van duikers. Veiligheidskundigen van Cotrias hebben een specifieke achtergrond in de branche en specialiseren zich met name op de arbeidsveiligheid van duikarbeid Of het nu projectveiligheidsplannen betreft, de beoordeling van onderhoud systemen van duikmateriaal en materieel of het bijscholen van duikers in bewustwording of de laatste technieken: Cotrias is ter aantoonbaar ervaren en ter zake deskundig om uw bedrijfsvoering te...

Lees Verder

(Semi) Overheden

Veiligheid bieden is vanouds een kerntaak van de overheid. Het publiek verwacht van de overheid de juiste aanpak voor een veilige samenleving . Daar waar de taakvelden van de overheden raken aan met name milieu-, en arbeidsveiligheids-aspecten kan Cotrias als partner zorgen voor een goed advies en de nodige ondersteuning in de uitwerking. Het werkgebied van Cotrias richt zich hier met name op uitvoerende overheden en zelfstandige bestuursorganen. Dit betreft niet alleen ministeries, maar ook milieu- en veiligheidsregio’s, gewesten, gemeenten en ZBO’s.  Deze uitvoerende diensten zijn veelal gelieerd aan repressieve taakuitvoering , en dan met name betreffende arbeidsomstandigheden en milieu. Zelfstandige bestuursorganen zijn eveneens te vinden het uitvoerende takenveld van arbeidsomstandigheden, veiligheid en milieu alsook certificatie & accreditatie. Voorbeelden zijn: Defensie Veiligheidsregio’s  (o.a.brandweer) Gewesten Gemeenten Politie Douane Milieudiensten Accreditatie...

Lees Verder

Maritieme Offshore Industrie

Efficiency is een groot goed in de maritieme offshore industrie Het werk is altijd afwisselend maar behoort ook tot de meest intensieve en zwaarste werkomgevingen. De productie op het platform moet doorgaan, het schip moet tijdig kunnen lossen en laden, het project moet op tijd worden opgeleverd. Iedere verstoring van dat proces in een zo kort mogelijke tijd worden opgelost. Tijd is kostbaar. Dus is het van groot belang adequaat te handelen voor, tijdens en na calamiteiten. De werkomgeving en het personeel zijn internationaal. Het sector is zeer divers opgebouwd en varieert van natte waterbouw, de olie- en gasindustrie, maritiem transport, salvage, defensie, tot en met duiken en recreatie. Daarnaast is windenergie helemaal “hot”. Cotrias analyseert, beoordeelt en inspecteert. Met op maat opgezette trainingen en bewustwordingsprogramma’s maakt men de risico’s inzichtelijker waardoor men deze op velerlei vlakken sneller (h)erkend. Medewerkers worden meer bewust van hun handelen. Dit draagt bij aan een efficiënte, veilige maar ook milieubewuste werkomgeving. De productiviteit wordt verhoogt en de arbeidsbeleving wordt positiever. Op milieugebied staat de sector sowieso altijd in de schijnwerpers. Goede, veilige werkmethoden hebben ook een directe invloed op het imago naar de buitenwereld toe. Onze deskundigheid op het gebied van veiligheid en milieu is niet voor niets gestart én gevormd in deze...

Lees Verder

Midden- en Kleinbedrijf

De motor van de economie vormt het MKB.  Het MKB wil vooral bezig zijn met ondernemen, excelleren in waar ze goed in zijn. Ook Cotrias maakt deel uit van het MKB. Het MKB wordt naast de kernactiviteiten geconfronteerd met allerlei regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden en milieu. Uw personeel moet worden getraind.  Daarnaast verlangt de markt allerlei garanties in de vorm van certificatie en normeringen Het organiseren van deze activiteiten en taakvelden wordt vaak ervaren als belastend. Cotrias, daarentegen, excelleert nu juist in die activiteiten en taakvelden die niet uw kern zijn en heeft daarvan het hoofddoel van zijn onderneming gemaakt.  Zo doet iedereen datgene wat ze het beste kunnen. Cotrias ondersteunt het MKB dat daardoor verder kan gaan met datgene waar ze goed in zijn:...

Lees Verder

Olie- en Gas industrie

De olie- en Gas industrie kenmerkt zich door zijn internationaal karakter en zijn hoge veiligheidsstandaarden.  Daarnaast kent deze branche  veiligheid- en milieurisico’s waarvan de gevolgen zeer ingrijpend kunnen zijn voor de bedrijfsvoering als deze risico’s ooit tot uiting komen. Veel bedrijven werken meer dan eens samen in consortia waarbij de eigen veiligheid- en milieu standaarden en managementsystematiek op elkaar moeten worden afgestemd. Cotrias vervult met internationaal gevormde ervaringsdeskundigen een voortrekkersrol op het gebied van integratie, preventie én organiseren van de beheersing van calamiteiten op het gebied van arbeidsomstandigheden en milieu in deze complexe...

Lees Verder